Just released, the Dutch version of the ESNO Nurses Biosimilar guide.

Great news for Nurses in the Netherlands. The Nurses Information and Communication Guide on Biosimilars in Dutch 'Beleid voor switchen tussen gelijkwaardige biologische geneesmiddelen'Communicatie- en informatiegids voor verpleegkundigen. De volledige gids is to downloaden onder deze LINK
De ESNO is opgericht om een effectief kader te bieden voor communicatie en samenwerking tussen de Europese organisaties van gespecialiseerde verpleegkundigen, en om de belangen van gespecialiseerde verpleegkundigen in Europa te bevorderen en vertegenwoordigen.
De gidsen (Engels en Nederlands) zijn in boekvorm beschikbaar en op te vragen door een verzoek te sturen naar het kantoor van ESNO in Brussel. info@esno.org Over het 'Hoe en waarom' deze gids tot stand kwam' Dit is eigenlijk heel interessant, omdat het een voorbeeld is hoe verpleegkundig leiderschap vorm krijgt. Het begint bij de EMA, het Europees Agentschap voor Medicatie. Ze hebben een gids gemaakt voor mensen in de gezondheidszorg en de ESNO heeft er aan mee gedaan. Information Guide for Healthcare Professionals en het is een zeer goed en degelijk document. Echter, bij de allereerste versies was duidelijk dat het door medici en farmaceuten gemaakt was. Het niveau was to diepgaand om voor verpleegkundigen te begrijpen. De aanbevelingen die de ESNO, vanuit verpleegkundig perspectief aangedragen werden, waren nauwelijks overgenomen. Het resultaat is heel goed, diepgravend en daarom niet echt voor de verpleegkundigen en met name hoe je over dit onderwerp communiceert, door verpleegkundigen met pati├źnten en medici. We hebben daarom het initiatief genomen om er een te maken voor verpleegkundige en dat is uiteindelijk erg goed ontvangen. We hebben dat gedaan in samenwerking met Medicine for Europe en EFPIA, het zijn twee organisaties waar we een goede band mee hebben, twee overkoepelende organisaties van farmaceutische bedrijven de alles ook bekostigd hebben. Dat zijn de meetings, lay-out, de eerste prints, vertalingen en zo meer. Een neven effect is dat de rol en de verpleegkundige positie in het Europese meer zichtbaar geworden is en ook gewaardeerd. Op dit moment wordt gewerkt aan andere vertalingen: Duits, Pools, Portugees, Frans en Italiaans Wat waren de hobbels in het proces? Waar we met een groep van 8 verpleegkundigen uit Europa regelmatig in Brussel op het kantoor van ESNO waren om aan de gids te werken, en op de achtergrond feedback van verpleegkundig experts waren we ook afhankelijk van de ondersteunende organisatie, de farmaceutische bedrijven. Daar zagen we nog al eens verschillen. Waar we de rol van de verpleegkundige en hun autonomie expliciet naar voren kwam werd dit bij revisies nogal afgezwakt. In vele landen is immers de rol van de verpleegkundige sterk onderhevig aan de inzichten van de medici die alleen voorschrift bevoegdheid hebben. In Nederland is dat anders alsmede in de UK, Denemarken, Ierland en andere landen. Het blijkt behoorlijk wennen dat de rol van de verpleegkundige in 'advanced' niveau maar langzaam dringt het door dat de waarde van de verpleegkundig specialist anders moet worden ge├»nterpreteerd als in de zin van 'power-play'. Hoe zijn de Nederlandse Verpleegkundigen betrokken geweest? De Nederlands leden zijn bijna allemaal verbonden aan een gespecialiseerde tak binnen de V&VN en die op hun beurt geleerd zijn aan hun Europese netwerk of vereniging en zijn vanuit die hoek erg betrokken geweest. Tijdspad - Mei 2017, eerste plannen en ontwerp - Juni 2017, samenstelling leden van de Focus groep - September 2017, tweede ontwerp - Oktober 2017, eerst voltallige bijeenkomst alle leden in Brussel - December 2018, derde ontwerp en algemene raadpleging achterban - Januari 2018, tweede voltallige bijeenkomst in Brussel - Februari 2018, laatste ontwerp en goedkeuring focusgroep. - Maart 2018, laatste details - April 2018, goedkeuring van inhoudt en layout ontwerp - Mei 2018, Publicatie eerste versie en presentatie EULAR congress - Juni 2018, Press moment in Brussel - Augustus 2018, start vertalingen NL en DE - Oktober 2018, start lay-out vertaalde versie - December 2018, Publicatie Nederlandse versie Vervolg - Vertaling Duits en andere talen - Voorjaar 2018, ingang zetten van ontwikkeling van een Webinar Impact - Nederlands Verpleegkundig Specialisten in relatie tot de komst van de EMA naar Nederland Zoals gezegd, de ESNO is lang geleden gevraagd om deel te nemen aan de EMA in de 'Healthcare Professional Working Party' om bij evaluaties van medicatie ook een bijdrage te leveren van verpleegkundige hoek. Waar in Nederland het LAREB heeft elke land zo zijn eigen waakhond over de veiligheid van medicatie. Die vertegenwoordigers zijn verbonden in de EMA, en daarnaast zijn er ook de Apothekers en Medisch specialisten. Sinds een paar jaar is de ESNO vertegenwoordiger namens de verpleegkundige specialisten. In de evaluaties die gedaan zijn en gegeven adviezen is het altijd opvallen geweest dat het vaak uit de hoek van de Verenigd Koninkrijk kwam, echter, bij het verlaten van de EU gaat de inbreng van de UK nihil worden, te meer omdat de EMA naar Nederland verhuisd is. Hier ligt niet alleen en kans voor de Nederlands Verpleegkundig specialist maar ook een zeker verwachting. In gesprekken met de EMA ligt de hoop dat de inbreng niet meer alleen uit de UK komt maar in de toekomst ook uit Nederland en andere Europese landen. Hoe die kansen vorm te geven is een te ingewikkeld verhaal voor een blog maar de ESNO is uitgenodigd om mee te denken over het organiseren van een symposium eind 2019 om dit in het licht te gaan zetten. Wat afgesproken is om na de verhuis van de EMA in het najaar eens met vertegenwoordigers van de Verpleegkundig Specialisten eens kennis te gaan maken en bij te gaan praten. We gaan hier later op terug komen maar het is wel heel duidelijk, de rol van de verpleegkundig specialist wordt in relatie tot medicatie meer gewaardeerd maar ook de verwachtingen worden groter. Onder 'EMA interaction with healthcare professionals' Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een solide interactie met Europese beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op verschillende gebieden sinds het in 1995 werd opgericht. Als voorschrijvers en behandelaars van de geneesmiddelen die het Geneesmiddelenbureau evalueert, zijn beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de belangrijkste belanghebbenden in het werk van het Geneesmiddelenbureau en hebben zij specifieke kennis en expertise om aan te bieden. Het Agentschap streeft naar het onderhouden van een sterke werkrelatie met deze groep. De vraag is of we die verwachtingen waar gaan maken. Met het maken van deze gids hebben we in ieder geval duidelijk laten zien om welk gebied we dat doen. __________ About the 'How and why' this guide is established' This is actually very interesting, because it is an example of how nursing leadership takes shape. It starts with the EMA, the European Agency for Medication. They have made a guide for people in health care and the ESNO has participated. Information Guide for Healthcare Professionals and it is a very good and thorough document. However, in the very first versions it was clear that it was made by doctors and pharmaceutical companies. The level was too deep to understand for nurses. The recommendations that the ESNO, from a nursing perspective, were hardly adopted. The result is very good, thorough and therefore not really for the nurses and especially how you communicate about this subject, by nurses with patients and medics. We therefore took the initiative to make one for nurses and that was ultimately very well received. We have done this in collaboration with Medicine for Europe and EFPIA, they are two organizations with which we have a good relationship, two umbrella organizations of pharmaceutical companies have also paid for everything. These are the meetings, lay-out, the first prints, translations and so on. A side effect is that the role and the nursing position in the European Lake has become more visible and appreciated. We are currently working on other translations: German, Polish, Portuguese, French and Italian What were the bumps in the process? Whereas with a group of 8 nurses from Europe we were regularly in Brussels at the office of ESNO to work on the guide, and in the background feedback from nursing experts we were also dependent on the supporting organization, the pharmaceutical companies. We already saw differences there. Where we explicitly pointed out the role of the nurse and their autonomy, this was rather weakened in revisions. After all, in many countries the role of the nurse is strongly subject to the insights of the medics who only have competence. In the Netherlands this is different, as well as in the UK, Denmark, Ireland and other countries. It turns out to get used to the role of the nurse in 'advanced' level, but slowly it becomes clear that the value of the nursing specialist should be interpreted differently as in the sense of 'power play'.How have the Dutch nurses been involved?The Dutch members are almost all connected to a specialized branch within the V & VN and who in turn have been taught at their European network or association and have been very involved from that angle. Time-line - May 2017, first plans and design - June 2017, members of the Focus group - September 2017, second design - October 2017, first full meeting all members in Brussels - December 2018, third design and general consultation - January 2018, second full meeting in Brussels - February 2018, last draft and approval focus group - March 2018, last details - April 2018, approval of content and layout design - May 2018, Publication first version and presentation EULAR congress - June 2018, Press moment in Brussels - August 2018, start translations NL and DE - October 2018, start layout translated version - December 2018, Publication Dutch version Continuation - Translation German and other languages - Spring 2018, the start of the development of a Webinar Impact - Dutch Nursing Specialists in relation to the arrival of the EMA to the Netherlands As mentioned above, ESNO was asked a long time ago to take part in the EMA in the Healthcare Professional Working Party in order to also make a contribution from the nursing angle to evaluations of medication. Where in the Netherlands LAREB has every country its own watchdog on the safety of medication. These representatives are connected in the EMA, and there are also the Pharmacists and Medical specialists. The ESNO representative has been representing the nursing specialists for a few years now. In the evaluations that have been made and advice given, it has always been noticed that it often came from the UK, however, when leaving the EU the input from the UK is going to be nil, especially because the EMA goes to the Netherlands. has moved. Here is not only a chance for the Dutch Nursing specialist but also a certain expectation. In conversations with the EMA, the hope is that the input will not only come from the UK but in the future also from the Netherlands and other European countries. How to shape these opportunities is too complicated a story for a blog, but the ESNO is invited to think about organizing a symposium at the end of 2019 to put this in the light.

Comments

Popular posts from this blog

ESNO, Nurses Guide on AMR and Vaccination

A 'Touch of Brussels for Nurses' 2019

12th May, International Nursing Day 2019, ESNO presidents message